Doświadczenie – więcej informacji

Moje doświadczenie zawodowe, na które składa się współpraca z kilkudziesięcioma firmami różnych branż, realizowana na przestrzeni ponad 25 lat, obejmuje:

wdrożenia rozwiązań doskonalących procesy i organizację przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych w sposób przynoszący wymierne i trwałe korzyści ,

realizację projektów doskonalących, w tym zarówno zarządzanie realizacją projektów, jak i wsparcie w realizacji (np. na zasadach shadow management) oraz dostarczania know-how, zarówno w zakresie zarządzania projektem jak i merytorycznego wsparcia związanego z przedmiotu projektu i efektywnego osiągnięcia celu jego realizacji,

wsparcie konsultingowe i coachingowe prowadzone na rzecz osób wchodzących w skład struktur właścicielskich przedsiębiorstw, osób zasiadających w zarządach spółek oraz top-managmentu firm, jak i pracowników zajmujących strategiczne miejsca w strukturze organizacji,

rozwiązywanie problemów o charakterze operacyjnym oraz strategicznym (w tym zarówno technicznych, jak i organizacyjnych) pojawiających się w obszarze działalności podstawowej, jak i pomocniczej przedsiębiorstw (związanych np. z efektywnością realizacji procesów produkcji, utrzymaniem poziomu jakości procesów i produktów, utrzymaniem ruchu maszyn, czy produktywnością pracy ludzi),

przeprowadzanie warsztatów i szkoleń doskonalących umiejętności i kompetencje oraz podnoszących poziom wiedzy, czy świadomości pracowników różnych szczebli struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa z zakresu doskonalenia procesów i organizacji pracy oraz implementacji metodologii Lean i praktycznego zastosowania narzędzi Lean Manufacturing,

koordynowanie działań doskonalących oraz tworzenie spójnego i kompletnego systemu produkcyjnego wykorzystującego w efektywny sposób doświadczenia oraz wiedzę (synergia kultury organizacji, filozofii ciągłego doskonalenia opartego na KAIZEN i PDCA oraz efektywnego wykorzystania wybranych narzędzi z obszaru Len Management i Six Sigma).

Wdrożenia oraz projekty optymalizacyjne, które prowadziłem obejmowały:

poprawę efektywności procesów produkcyjnych poprzez lepsze wykorzystanie maszyn i technicznych środków produkcji, redukcję przestojów i zakłóceń produkcji (eliminacja zatrzymań awaryjnych, redukcja czasów obsług oraz przezbrojeń) oraz doskonalenie poziomu jakości procesów i wyrobów,

redukcję kosztów produkcji oraz zwiększanie zdolności produkcyjnych poprzez lepsze wykorzystanie maszyn, materiałów oraz czasu pracy i doskonalenie organizacji procesów produkcji, w tym organizacji obszarów i stanowisk pracy,

redukcję kosztów utrzymania ruchu maszyn poprzez doskonalenie organizacji procesów eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem efektywnego prowadzenia obsług technicznych maszyn,

poprawę produktywności pracy ludzi poprzez wdrażanie standardów opartych na najlepszych praktykach i doświadczeniach oraz implementacji ideei ciągłego doskonalenia,

redukcję kosztów logistyki i doskonalenie funkcjonowania systemów logistycznych poprzez optymalizację wykorzystania technicznych środków transportu (w tym minimalizację liczby środków transportu potrzebnych do sprawnej i bezpiecznej pracy) oraz organizacji pracy ludzi,

zwiększenie dostępności pozycji asortymentowych oraz lepsze wykorzystanie powierzchni i kubatury magazynów w systemach logistyki gospodarowania zapasami.

Zapraszam do współpracy

dr inż. Robert Kaszuba